Land van Cuijk
Historie
TENNISVERENIGING
SINT TUNNIS

Historie

1965-1970

In 1965 had de gemeente vier tennisbanen aangelegd bij het sportcomplex Stevensbeek om de leerlingen van Eymard-Ville en de La Salle gelegenheid te geven om te tennissen. De paters en broeders stonden 5 jaar garant voor het exploitatietekort en hadden de banen overdag ter beschikking van maandag t/m vrijdag. De gemeente was van plan de banen te verhuren voor de avonden en de weekenden. De Boxmeerse tennisvereniging, die toen nog maar over twee banen beschikte, was geïnteresseerd om de banen te huren, maar hiermee konden de gemeenteraadsleden Mevr. Miedema en de heer P. Cornelissen zich niet verenigen en zij benaderden de donderdagavondclub D.A.C. om een tennisvereniging op te richten.

Op 5 april 1965 werd de eerste bijeenkomst voor geïnteresseerden gehouden in hotel Oelbroek. Staande de vergadering gaven 21 personen zich op als lid. Het eerste bestuur werd gevormd: Theo Reusen voorzitter, Annie van Erp secretaresse, Cor van Sambeek penningmeester en Riet Christiaans en Piet Cornelissen overige leden. De contributie werd vastgesteld op f 35 en voor junioren f 15,-. Er werd één baan gehuurd op woensdag- en vrijdagavond en op zaterdag en zondag. Als eerste trainer werd de heer Penders uit Kleef benoemd.

De club startte in 1965 met 45 leden. Betalen deed niet iedereen. Door de baanhuur kwam de club al in het eerste jaar in liquiditeitsmoeilijkheden waardoor voorzitter en penningmeester zich genoodzaakt voelden de contributie persoonlijk op te gaan halen. Met bank of giro werd nog niet gewerkt.

In 1967 werd de club lid van de KNLTB. Omdat de meeste clubs In het Land van Cuyk over twee banen beschikten werden de eerste Land van Cuykse kampioenschappen gehouden op de banen in Stevensbeek. St. Tunnis beschikte nog over te weinig kader om deze kampioenschappen te organiseren en daarom werden ze georganiseerd door de tennisclub van Boxmeer. Theo en Miep Reusen waren de eerste leden die meededen en sleepten de poedelprijs mee naar huis. De prijsuitreiking vond plaats in het Rad te Boxmeer.

Van 1965 t/m 1969 was er nog nauwelijks sprake van verenigingsleven. Het aantal banen was nog beperkt en de club had ook nog geen clubgebouw of een ander onderkomen. Alleen de kale banen waren beschikbaar. De banen kwamen meestal pas eind april ter beschikking omdat het gemeentepersoneel eerst het motorcrossterrein in orde moest maken. Velen konden via de scholengemeenschap van Stevensbeek tennissen; het aantal leden groeide nog nauwelijks. Bovendien werd er ook af en toe wild getennist omdat niet bekend was wie wel of niet gerechtigd was te tennissen via Stevensbeek.

Bij de clubkampioenschappen kreeg de vereniging de beschikking over een schaftkeet van de gemeente.

Eind 1969 liep het contract van de gemeente met de pensionaten af, waardoor bij een fusie van de beide instellingen bereikt kon worden dat de leerlingen als jeugdlid werden ingeschreven. De leraren schreven zich ook in.Het ledenaantal groeide daardoor van 74 in 1969 tot 120 in 1970. Vanaf dat moment werd het gehele park gehuurd. Tevens kwam in 1970 de kantine gereed, waardoor het mogelijk werd meer activiteiten te organiseren.

In 1969 kwam Gerrit Verbruggen het bestuur versterken. Hij was de grote animator van het eerste regionale tennistoernooi in 1970 met deelname uit Grave, Mill, Cuijk, Boxmeer en Goch. Dit was de voorloper van het BCD toernooi, dat nu het Open toernooi wordt genoemd.

De kinderjaren zijn voorbij, de vereniging heeft haar bestaansrecht verworven.

1970 1e lustrum

- Alle 4 banen komen ter beschikking van de club
- De kantine wordt in gebruik genomen
- Internationaal lustrumtoernooi: Grave, Haps, Cuyk, Mill, Boxmeer, Goch
Dit krijgt een vervolg in 1971-1972 en wordt later het BCD-toernooi.
- Uitwisseling met Goch

1970-1975

Na het jubileumjaar neemt het ledenaantal spectaculair toe van 76 naar 124. Ter gelegenheid van de opening van het al lang in gebruik zijnde tennispark worden de nationaal kampioenen Fred Hemmes en Jan Hordijk uitgenodigd voor een demonstratie wedstrijd.

In 1973 Theo Reusen stop als voorzitter, Piet Groot neemt zijn plaats in. Het eerste clubblad verschijnt en het ledental groeit tot 240. Het clubhuis krijgt de naam: D'n Uutkiek. De tennismuur wordt gebouwd. 1e echtparentoernooi

In 1975 wordt het 10-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Door een druk op de knop werpen 8 lampen vanaf hun hoge lichtmasten hun hele Watt-vermogen naar beneden waar 16 junioren , badend in het licht , als lichtend voorbeeld van de vereniging dienen. Hiermee is tevens de was- en douche-inrichting geopend. Piet Groot geeft geeft de voorzittershamer door aan Han Bokdam.

1980 Het 3e lustrum.

Burgemeester Jans opent de banen 5 en 6. Tegelijkertijd wordt de automatische sproei-installatie in werking gesteld. Het feest wordt gevierd met allerlei spelletjes.

1980-1985

De oude statuten worden vervangen door nieuwe door de KNLTB voorgeschreven statuten. Het 500ste lid wordt ingeschreven. Ineke van Schijndel krijgt bezoek van Han Bokdam en Rity Zwart en ontvangt een bos bloemen en een gratis lidmaatschap voor 1981. Ben IJsseldijk wordt de nieuwe voorzitter. Er worden plannen gemaakt voor renovatie kantine/nieuwbouw kantine en nieuwe douche en kleedruimten.

Na het seizoen wordt de oude kantine gesloopt. Namens de KNLTB komt de heer Paul Holtman vergezeld van de voorzitter van Peel en Maas Rob Tijmesen, Gerrit Verbruggen de zilveren bondsspeld uitreiken: Gerrit is 12 1/2 jaar bestuurslid geweest is de grote stimulator van het BCD toernooi. De tenniskring Peel en Maas is mede door hem tot stand gekomen

Opening nieuwe kantine en douche- en kleedruimten. De kantine, gebouwd door de firma v.d. Braken uit Oploo is klaar. Zondag 5 juni vindt de officiële opening plaats. Burgemeester Jans spreekt namens het gemeentebestuur zijn complimenten uit over de wijze waarop het bestuur van TV St. Tunnis onderhandeld heeft. Wat het gemeentebestuur bijzonder waardeert, is het aanvaarden van de scheiding tussen de natte ruimten en de kantine, de droge ruimte. Waar de kantine een onderdeel is van het verenigingsgebeuren en de contacten in de sport bevordert, is de douche- en kleedgelegenheid duidelijk een zaak van de gemeente.

Het nieuwe vignet van TV St. Tunnis, ontworpen door Jos Gomolka en door Niek Verplak gemaakt, wordt onthuld. Vooral Jacques van der Cruijsen heeft zich hiervoor verdienstelijk gemaakt.

1985 Nieuw bloed in het bestuur.

Nadat Rien Steenbakkers (secretaris) en Petra Vloet in 1984 afscheid nemen van het bestuur. In 1985 vertrekken de heren Frans Broenland, Ruud Christiaans, Marius Peters en Diny Jans. Hennie Swinkels en Riek van Raay treden toe als bestuurslid.

Door het toenemend aantal oudere leden is er behoefte aan een apart toernooi: het 35 toernooi. Ook de grijsjes uit de omgeving worden uitgenodigd om voor voldoende deelnemers te zorgen. Ben IJsseldijk zorgt voor een volle bak en het toernooi krijgt een vaste plaats op de toernooi-agenda. Dit toernooi bestaat nog steeds, maar nu onder de naam: Theo Verstegen-toernooi.

Het 20-jarig bestaan. De voorzitter Ben IJsseldijk opent het feest. Daarna wordt er volop getennist en gevolleyd. De basisschoolkinderen vermaken zich met een groot smurfentoernooi o.l.v. Marius Peters.

1985-1989

In 1986 wordt het bestuur weer uitgebreid met 2 personen nl. met Frans Verbruggen en Piet Vloet. Vanaf april 1987 wordt met een afhangsysteem begonnen.

1987: Rien Steenbakkers wordt voorzitter en komt dus voor de 2e keer terug in het bestuur.

1990 Het 25-jarig jubileum. Het hele jaar heeft in het teken gestaan van dit jubileum. 1 september zou het hoogtepunt worden, het feestprogramma vindt plaats rondom het clubhuis. Een spectaculaire ballonvaart, waaraan drie clubleden zullen deelnemen, is het startsein voor een prachtige feestavond.

1990-1995

Rien Steenbakkers treedt af als voorzitter (1991) en geeft de voorzittershamer door aan Henny van Konijnenburg. Na het feestjaar was dit een rustig jaar. Er werden niettemin weer veel activiteiten georganiseerd. Dit jaar is er voor het eerst een familietoernooi, een echtparen- en een ouder/kindtoernooi gehouden. Het aantal leden is 440.

In 1992 vinden er gesprekken plaats met de gemeente. I.v.m. een begrotingstekort en stijgende lonen voor de W.S.W. doet de gemeente een voorstel te privatiseren om een behoorlijke stijging van de baanhuur te voorkomen. Echter de privatisering gaat niet door. Om de huurprijs te drukken wordt een overeenkomst opgesteld over een gedeeltelijke overname van het onderhoud van de gebouwen.

Voor het eerst vindt het Vremd Gedoe plaats. Het staat onder leiding van Pauline van Heyster en wordt gehouden op woensdag en donderdag. Er zijn zorgen over het teruglopen van jeugdleden. Betere begeleiding en actievere werving krijgen de aandacht.

1996-2000

De jaarvergadering wordt gehouden in de Heksenboom, de opkomst is zorgwekkend. In 1996 komt er een herstructurering van de tenniskringen. De 7 vroegere kringen worden opgedeeld in 5 nieuwe kringen. De competitiespelers moeten veelal wat verder reizen. Er wordt nagedacht over het eventueel verplaatsen van het park. Binnen een paar jaar is het park volgens de geldende afschrijvingstermijn aan renovatie toe. Privatisering en mogelijke verplaatsing wordt actueel.

1999. Een moeilijk jaar vanwege het overlijden van Martien Nabuurs (penningmeester) en het ziekteverlof van de voorzitter Henny van Konijnenburg. Extra moeilijk omdat er belangrijke besprekingen gevoerd moeten worden met de gemeente over de renovatie van het tennispark. Hiertoe wordt een commissie gevormd die alle geledingen van de club vertegenwoordigt.

2000. Het aantal juniorleden is in de periode 1992-2000 teruggelopen van 128 naar 64. Op de algemene ledenvergadering neemt Henny van Konijnenburg afscheid als voorzitter evenals Marius Peters (penningmeester). Auke Selhorst wordt de nieuwe voorzitter. Het bestuur wordt compleet door toetreding van de volgende nieuwe leden: Lisette van de Wijgert, Yvonne van Laarhoven, Marij Jansen, Frans van Tilborg Maurits Dekkers. Het wordt een hectisch jaar. Veel werk wordt verzet, maar het resultaat mag er zijn. Het tennispark is gerenoveerd, de club kan beschikken over 6 prachtige nieuwe kunstgrasbanen en een bijna nieuwe kantine.

2001-2006

2001. Nu het hele tennispark gerenoveerd is, krijgt ook het clubblad een nieuwe look en een nieuwe inhoud. Copy kan vanaf nu online aangeleverd worden. Zelfs de kassa krijgt een ander aanzien. Geen guldens meer, maar de euro's. De consumptiekaart doet zijn intrede. Maurits Dekkers verlaat het bestuur en Gerard Smits vult zijn plaats op. Gerard neemt de PR en Sponsoring in zijn portefeuille.

2002. Het jaar waarin we afscheid moeten nemen van de voorzitter van de accommodatiecommissie Piet Weijmans. Automatische incasso wordt ingevoerd.om de contributie en trainingsgelden te innen.

2003. Yvonne van Laarhoven verlaat het bestuur, Martijn van Els neemt het secretariaat over. Voor het eerst wordt een sponsormiddag georganiseerd.

2004. In dit jaar wordt de vereniging geconfronteerd met twee beleidswijzigingen van de gemeente. I.v.m. de brandveiligheid moet een nieuwe gebruiksvergunning worden aangevraagd. De tweede beleidswijziging betreft de drank- en horecawet. Alle sportverenigingen moeten een drank- en horecavergunning aanvragen. Een onderdeel van deze vergunning is het verbod op (para) commerciële activiteiten. Tennisbanen en paviljoen mogen niet verhuurd worden voor activiteiten die niet door de vereniging worden georganiseerd.

2005. Op de algemene ledenvergadering nemen we afscheid van onze voorzitter Auke Selhorst , Marij Jansen en Gerard Smits. Cees Groot wordt voorzitter, Marc Groot en Marcel v.d. Bogaard worden de nieuwe bestuursleden.

2006. Het bestuur wordt uitgebreid met Gonnie van der Wijst en Jo van Els. Martijn van Els verlaat het bestuur. In 2006 wordt er een begin gemaakt met de uitbreiding van de kantine: er wordt een opslag- en vergaderruimte aangebouwd. Het ledenaantal kruipt weer richting de 400.

2007. De nieuwbouw van de vergaderruimte en opslagruimte is gereed, een mooie aanwinst. Begin juni hebben we het 400ste lid ingeschreven. Het Whoznext team bestaande uit oudere jeugd en jonge senioren heeft een tennis clinic georganiseerd voor de jeugd van 12 tot 19 jaar van onze vereniging en omliggende dorpen. Het 25ste Theo Verstegen toernooi werd dit jaar gehouden en zoals altijd een prachtige dag waarbij Theo uiteraard in het zonnetje werd gezet.

2008. Cees Groot neemt afscheid als voorzitter en wordt opgevolgd door Hans Brekelmans. Een oude bekend met heel veel energie en nieuwe ideeën. Er is een AED aangeschaft en diverse leden hebben een cursus gevolgd, hopelijk is dit allemaal voor niets, maar mocht het nodig zijn. Alle basisschool kinderen uit Sint Anthonis en Ledeacker hebben een gymles op ons park gehad. Rond de jaarwisseling is voor het eerst een winter open toernooi gehouden. Een gezellig toernooi en een mooie aanvulling op de activiteiten.

2009. De jeugd is ook dit jaar weer naar de Ordina open in Rosmalen geweest. In de zomer is er op de parkeerplaats van DSV het Reaal straattennis gehouden om iedereen kennis te laten maken met tennis. Het gebruik van de website en internet wordt steeds belangrijker voor de communicatie binnen de vereniging

2010. De tennismuur en de zandbak zijn opgeknapt en er is een speeltoestel geplaatst. Voor de eerste keer wordt er, met groot succes, een dames en herentoernooi georganiseerd. Dit jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van ons erelid Gerrit Verbruggen. Een bijzondere man die heel veel voor onze vereniging heeft betekend. In het najaar hebben we het 45 jarig bestaan gevierd. Dit was een zeer gezellige dag met o.a. spellen, kruisboogschieten, buffet en een gezellige avond. De eerste gesprekken met de gemeente betreffende de verplaatsing van het park naar Sint Anthonis hebben plaatsgevonden.

2011. De eerste twee banen zijn al behoorlijk gesleten. Om deze te sparen en tijd te kunnen nemen voor een verplaatsing zullen deze de komende jaren zo veel mogelijk gespaard worden. Na 6 jaar actief te zijn geweest als trainster van onze vereniging heeft Lonneke afscheid genomen. De nieuwe trainer is Bob Coenen, een enthousiaste, jonge en vakkundige jongeman.

Nadat we door Corona in de jaren 2019 en 2020 een kleine terugval in de activiteiten en leden aantal van de vereninging hebben ervaren zijn we sinds 2023 weer flink aan de weg aan het timmeren. Onze nieuwe voorzitten Yvonne Bos heeft veel energie en pakt het open toernooi weer op wat in september 2023 weer voor het nodige tennis plezier gezorgt heeft. het bestuur is aangevuld met 2 nieuwe leden zodat taken weer gedragen kunnen worden.